Granitele cu conținut de metale rare (RMG) și pegmatitele pot reprezenta roci gazdă favorabile pentru mai multe materii prime minerale critice pe plan european, respectiv pentru minerale industriale. Aceste corpuri magmatice pot prezenta o concentrare notabilă a diferitelor metale și materii prime critice CRM, cum ar fi Li, Ta, Nb, Sn, W, Be, Cs și lantanide, de mare interes pentru Uniunea Europeană. De asemenea pot concentra minerale industriale, cum ar fi feldspat, cuarț, mică, minerale argiloase.

Orogeneza Variscă a produs în Europa un volum considerabil de intruziuni granitice cu numeroase districte cu metale rare și iviri asociate de greisene și pegmatite purtătoare de metale rare. În aria Carpato-Balcanică, Orogeneza Variscă e ilustrată mai ales prin iviri de granite de tip S și I alături de pegmatite cu metale rare care însă nu se asociază neapărat cu anumite corpuri magmatice. În afară de aceasta, unele granite permiene din Carpații de Vest prezintă un potențial promițător pentru metale rare, la fel ca roci transformate metasomatic din România care aparent nu se află în relație cu magmatismul granitic. Deși unele pegmatite au fost anterior exploatate pentru materiale ceramice, potențialul zonei pentru materii prime minerale critice este încă insuficient explorat.

Proiectul PEGMAT îți propune să: (1) identifice o mare parte din ivirile de pegmatite și granite cu metale rare din aria Carpato-Balcanică și să le aprecieze caracteristicile geologice, structurale și geochimice; (ii) înțeleagă și să caracterizeze procesele geologice și condiționările structurale care duc la formarea pegmatitelor și a granitelor cu metale rare; (iii) evalueze evoluția conținutului de materii prime în decursul timpului și în legătură cu contextul geologic pentru a înțelege răspândirea lor în regiunea selectată; (iv) caracterizeze procesele interne de formare a pegmatitelor și să modeleze corpuri pegmatitice pentru a defini structura lor internă; (v) determine arii cu potențial pentru prospecțiunea metalelor rare. Un aspect practic privind (vi) parametrii de utilizabilitate a materiilor prime critice și a materiilor prime industriale silicatice din corpuri de pegmatite complexe va fi abordat în cadrul părții aplicative a proiectului de partenerii din Cehia.

Activitatea avută în vedere în cadrul proiectului include: (i) trecerea în revistă a datelor disponibile a acumulărilor de pegmatite și metale rare; (ii) activitate de teren, cartare de detaliu și probare a corpurilor de pegmatite și roci granitoide cu metale rare și a condiționărilor lor structurale în cadrul rocilor gazdă; (iii) caracterizarea cantitativă și genetică, respectiv datarea principalelor locații; (iv) evaluarea compoziției globale și a elementelor urmă; (v) modelarea tridimensională avansată a unor locații selectate; (vi) determinarea proceselor metalogenetice; (vii) echipa cehă va evalua posibilitatea de utilizare a mineralelor silicatice și de elemente rare din locații selectate. Toate instituțiile de cercetare partenere se vor implica în toate activitățile proiectului; partenerii industriali din Cehia vor participa în special în studiul posibilităților de utilizare și activitatea de teren.